Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ IX / RADOŚĆ / medytacja

Jest 5 sierpnia – ostatni dzień naszego pielgrzymowania… 

Dziś jest dzień radości, dzień dojścia do celu, dzień spotka-nia z Matką… Wysłuchasz za chwilę słów Apostoła Jana ukazują-cego radosną wizję wspólnoty zbawionych, słuchając tego proroc-twa, pamiętaj, że odnosi się ono do ciebie… 

Dzisiejsze słowo pochodzi z Apokalipsy św. Jana: 

(1) Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie – mówiących: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, (2) bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osą-dził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług. (3) I rzekli powtórnie: Alleluja! A dym jej wznosi się na wieki wieków. (4) A dwudziestu czterech Starców upadło i czworo Zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: Amen! Alleluja! (5) I wyszedł głos od tronu, mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy! (6) I usły-szałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jak-by głos potężnych gromów, które mówiły: Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. (7) Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła, (8) i dano jej oblec bisior lśniący i czysty – bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. (9) I mówi mi: Napisz: Bło-gosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka! I mówi im: Te słowa prawdziwe są Boże. 

Ap 19,1-9 

Wyobraź sobie ten dźwięk radosnego Alleluja, które wy-dobywa się z gardeł miliardów, miliardów zbawionych, słuchaj tej płynącej Bożej chwały, która nie może się znudzić ani spowsze-dnieć… Słuchaj tego okrzyku zwycięzców, pozwól, by twoje serce biło teraz rytmem tego niebiańskiego, ostatecznego zwycięstwa… poczuj swoją obecność w tym wielkim tłumie wiernych… 

Zobacz duchem, jak do tej radości zwycięstwa dołączają istoty niebiańskie, które padają przed Bogiem na twarz i oddając Mu pokłon, wołają, stając się jakby echem zbawionych: Amen! Alleluja!… podziwiaj ten potężny dialog życiodajnej chwały, ży-ciodajnego uwielbienia… i wołaj z głębi swego serca, z najgłęb-szych zakamarków twojego istnienia… zrozum, że Bóg pragnie ciebie w tym wydarzeniu i wyśpiewuj radość z godów Baranka… 

Na tę radość nieba nie musisz czekać aż do śmierci, już dziś Ojciec pragnie cię nią obdarować… Kiedy ofiaruje ci swojego Ducha, On zaowocuje w tobie tą radością niebiańskich zwycięz-ców i pozwoli ci śpiewać Alleluja i dziś, i każdego dnia twojego życia. Nawet gdy będzie trudno, rozpali twoje wnętrze radością i będziesz już wiedział, że nie może ona pochodzić od ciebie, że masz w sobie Ducha Jezusa… słuchaj tego słowa jeszcze raz i ra-duj się z wizji pokazującej twoją przyszłość… 

Ap 19,1-9 

Na zakończenie tej ostatniej pielgrzymkowej medytacji z radością wołaj o dar Ducha Świętego… Proś o Jego obecność w ogrodzie twego życia, byś mógł zebrać owoce, które On sam tam wniesie… abyś zaskoczony mógł znajdować w sobie: wierność, uprzejmość, łagodność, pokój, miłość, cierpliwość, opanowanie, dobroć i radość… Wołaj każdego dnia: Przyjdź Duchu Św