Regulamin

1. Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę (PPAG), której organizatorem jest Kuria Metropolitalna w Gnieźnie, jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, czyli wspólnoty, która w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym, zatem musi ją cechować duch modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny. Uczestnicy, decydując się na udział w niej dbają – pod sankcją usunięcia – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.

2. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu, akceptuje niniejszy regulamin i będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki. Zapisy do grup kolorowych odbywają się wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej pielgrzymki: www.ppag.pl.

Wszystkie osoby niepełnoletnie mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie. Zapisu osób niepełnoletnich oraz wyboru opiekuna dokonuje rodzic lub inny opiekun prawny wypełniając odpowiedni formularz.

Wydrukowany Regulamin z oświadczeniami musi być dostarczony Przewodnikowi (najpóźniej w dzień wyjścia pielgrzymki) i poświadczony własnoręcznym podpisem uczestnika (oraz opiekuna osoby niepełnoletniej).

3. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii i w miarę możliwości Komunii Świętej (zaleca się przed pielgrzymką przystąpić do sakramentu pokuty) oraz czynnie biorą udział w modlitwie, śpiewach, konferencjach, dyskusjach. Są życzliwi, dbają o kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych. Bez względu na wiek zwracamy się do siebie „bracie” i „siostro” – ponieważ wszyscy mamy jednego Ojca, który jest w niebie. Szczególną troską otaczamy tych, którzy idą po raz pierwszy. Wykorzystujemy posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne), włączając się w różne posługi.

4. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Niedozwolone jest pielgrzymowanie poza grupami, wyprzedzanie pielgrzymki, docieranie wcześniej na postoje i noclegi bez zgody odpowiednich służb pielgrzymkowych. Przebywanie poza grupą w innych wypadkach jest równoznaczne z wycofaniem się z udziału w pielgrzymce.

5. Każdy pielgrzym nosi ze sobą legitymację pielgrzyma (identyfikator) oraz dokumenty tożsamości.

6. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje: odpowiedni, skromny strój (zasłonięte ramiona i kolana), nakrycie głowy w dni słoneczne, zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania środków odurzających. Podczas marszu nie używamy telefonu komórkowego (wyjątek stanowią służby pielgrzymkowe).

7. Służba Medyczna udziela doraźnej pomocy na trasie Pielgrzymki i w miarę możliwości w Punktach Medycznych na postojach. Opieka medyczna jest zapewniona przez Organizatora tylko w wymiarze pierwszej pomocy medycznej. Poważniejsze schorzenia oraz listę przyjmowanych na stałe leków należy zgłosić Przewodnikowi grupy przed rozpoczęciem pielgrzymki. Każdy pielgrzym jest zobowiązany do zapewnienia sobie najbardziej potrzebnych lekarstw, środków przeciwbólowych, plastrów, bandaży, jak również wszystkich lekarstw na stałe zażywanych.

8. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ruchu pieszych na drogach publicznych, zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, deptania trawników, niszczenia przyrody) oraz wskazań służby porządkowej pielgrzymki.

Wszyscy uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do segregacji odpadów. W miejscach postoju i na noclegach zachowujemy czystość, odpadki zostawiamy tylko w miejscach wyznaczonych przez służby pielgrzymkowe – w żadnym przypadku nie korzystamy z publicznych koszy na śmieci. 

9. Noclegi są bezwzględnie osobne dla kobiet i mężczyzn. Pamiętając, że Pielgrzymka ma charakter pokutny pielgrzym nie powinien stawiać żadnych warunków i wymagań oraz z radością przyjąć każde miejsce spoczynku wskazane przez kwatermistrzów. Zabiegi higieniczne (mycie, toaleta) dozwolone są w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy. Na noclegu pielgrzymi zachowują chrześcijańską postawę. Pamiętamy o wdzięczności. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00.

10. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy kierownictwa, nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.

11. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki grożą konsekwencje, łącznie z natychmiastowym usunięciem z pielgrzymki. W takiej sytuacji pielgrzymowi nie przysługuje zwrot opłaty pielgrzymkowej, ani żadne inne roszczenie.

12. Ze względu na bezpieczeństwo pątników pielgrzymce mogą towarzyszyć tylko samochody zgłoszone, oznakowane i pozostające w dyspozycji kierownictwa pielgrzymki. Kierowcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów i wskazań Centralnej Służby Porządkowej Pielgrzymki.

13. Oświadczenia uczestników pielgrzymki (każde poświadczone własnoręcznym podpisem pielgrzyma (oraz opiekuna osoby niepełnoletniej):

I w zakresie przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) zgodnie z Polityką Prywatności.

II w zakresie zgody na wykorzystanie wizerunku

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie oraz rozpowszechnianie mojego*/mojego dziecka* wizerunku przez Pieszą Pielgrzymkę Archidiecezji Gnieźnieńskiej, utrwalonego za pomocą fotografii oraz filmu (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

III w zakresie świadczeń medycznych

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie doraźnej pomocy medycznej zgodnie z punktem 7 Regulaminu w trakcie trwania pielgrzymki, wszelkich niezbędnych badań i udzielenie innych świadczeń zdrowotnych, tj. działań służących zachowaniu, procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

IV w zakresie znajomości regulaminu

Oświadczam, że znam Regulamin Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.