Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ III / ŁAGODNOŚĆ / medytacja

Jest 30 lipca – trzeci dzień naszego pielgrzymowania… 

Wyobraź sobie najbardziej zepsute moralnie miasto, w któ-rym masz ogłosić dobrą nowinę, ludzie nie od razu pojmą o co ci chodzi i często, z różnych powodów, będą postępowali nie tak, jakbyś tego chciał… w takiej sytuacji potrzebujesz, by Duch Świę-ty obecny w tobie wydał kolejny owoc – łagodność… posłuchaj, co w takiej sytuacji napisał św. Paweł… 

Dzisiejsze słowo pochodzi z Listu do Koryntian: 

(1) A ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi du-chowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. (2) Mleko wam dałem, a nie pokarm stały, boście byli niemocni; zresztą i nadal nie jesteście mocni. (3) Ciągle przecież jeszcze je-steście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? (4) Skoro jeden mówi: Ja jestem Pawła, a drugi: Ja jestem Apollosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? (5) Kimże jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. (6) Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. (7) Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg. 

1 Kor 3,1-7 

Czy potrafisz dostrzec, że twój brat albo siostra, którzy ostatnio zrobili coś, co ciebie bardzo rozgniewało, wcale nie mu-szą być twoim wrogiem?… Gdy jesteś pewny, że stoisz po stronie prawdy i dobra, czy potrafisz być łagodny w sprowadzaniu innych z drogi fałszu?… Czy raczej ciągniesz ich na siłę, łamiąc w nich Boży dar wolności… zobacz, czy i ty nie jesteś nieraz niemowlę-50 

ciem w Chrystusie, które potrzebuje łagodnego słowa pokrzepie-nia… 

Może wyruszyłeś na pielgrzymi szlak z myślą, że wokół ciebie znajdą się tylko ludzie duchowo dojrzali, którzy pomogą ci wzrastać w wierze… Może już wiele razy zawiedli cię ci, którzy teraz idą obok…, może nawet już w krótkich i ostrych słowach starałeś się ich nawrócić… pomyśl przez chwilę o tych ostatnich dniach, czy znajdziesz w nich takie fakty?… 

Pomyśl teraz, że każdy z tych, którzy dziś jeszcze nie wie-dzą czy należą do Pawła czy Apollosa, z tych, którzy wymigują się od obowiązków i tych, którzy nie chcą nikogo dopuścić do swoje-go miejsca i zadania; czy nie są oni czasem dla ciebie jakimś da-rem, byś odkrył, że brakuje ci Świętego Ducha Jezusa, którego obecność ujawnia się w łagodności… słuchając tych słów jeszcze raz zastanów się, czy i ty nie jesteś w grupie jeszcze mało rozu-miejących braci… 

1 Kor 3,1-7 

Wołaj teraz, aby obecność Ducha Świętego zaowocowała w tobie darem łagodności… Przyjdź Duchu Święty… 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…