Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ VII / OPANOWANIE / czytania

Intencja dnia: Modlimy się o nowe i święte powołania kapłań-skie, zakonne i misyjne szczególnie z naszej parafii oraz o łaskę wytrwania dla powołanych. 

Formularz: Najświętsza Maryja Panna Matka Dobrej Rady (nr 33), Mszał Maryjny s. 143, Lekcjonarz Maryjny s. 135. 

Wierni na całym świecie wzywają Najświętszą Pannę, Matkę dobrej rady, odmawiając Litanię do Najświętszej Maryi Panny, ponieważ Leon XIII w roku 1903 włączył to wezwanie do formularza loretańskiego. Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, Matki dobrej rady, wywodzi się z miasta Genazzano pod Rzymem, gdzie powstało znane sanktuarium Jej poświęcone, zwłaszcza dzięki staraniom braci i sióstr Rodziny augustiańskiej. 

Najświętsza Panna Maryja słusznie jest czczona pod tytułem „Matki dobrej rady”, jest bowiem Rodzicielką Chrystusa, którego Izajasz nazywa proroczo „Przedziwnym Doradcą” (Iz 9,5); całe swe życie spędziła pod kierownictwem Ducha rady, który Ją „przedziwnie przeniknął”; „całym sercem przyjęła zamysł” Bożej „miłości, aby wszystko zjednoczyć w Chrystusie”. Bóg „obficie napełnił Ją darami Ducha Świętego”, między którymi wyróżnia się „duch mądrości”. 

W formularzu Błogosławiona Dziewica jest sławiona jako Matka i Nauczycielka, ubogacona darami, głośno wołająca z wdzięcznością, jak sama Mądrość: „Moja jest rada i stałość, moja rozwaga i potęga”. Maryja dzieli się tymi dobrami z dziećmi i uczniami, upominając ich, by przede wszystkim to czynili, co im Chrystus uczynić poleci. 

Odprawiając tę Mszę, gorliwie prosimy Boga o dar rady, aby nam „pomógł poznać swoją wolę i kierował nami w naszych pracach”. 


PIERWSZE CZYTANIE  Rz 8,28-30 

Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

Bracia: 

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których prze-108 

znaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawie-dliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. 

Oto słowo Boże. 


PSALM RESPONSORYJNY 
Syr 14,20-21.23 i 25.26-27 (R.: por. 22a) 

Refren: Błogosławiony, kto szuka mądrości. 

Szczęśliwy mąż, który się ćwiczy w mądrości 

i który się radzi swego rozumu 

który rozważa jej drogi w swym sercu 

i zastanawia się nad jej ukrytymi sprawami 

Refren: Błogosławiony, kto szuka mądrości. 

Kto zaglądać będzie przez jej okna, 

kto słucha przy jej podwojach, 

kto postawi namiot swój przy jej boku, 

ten zajmie miejsce w szczęśliwym mieszkaniu. 

Refren: Błogosławiony, kto szuka mądrości. 

Postawi swe dzieci pod jej dachem 

i pod jej gałęziami będzie przebywał. 

Ona zasłoni go przed żarem 

i odpoczywać będzie w jej chwale. 

Refren: Błogosławiony, kto szuka mądrości. 


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  Prz 8,14 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Zakwitła różdżka Jessego: 

Dziewica zrodziła Boga, który stał się człowiekiem. 

Bóg przywrócił pokój, 

jednając w sobie ziemię z niebem. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 


EWANGELIA  Łk 2,27-35 

Proroctwo Symeona 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Symeon za natchnieniem Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim we-dług zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: 

„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu 

w pokoju, według Twojego słowa. 

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 

któreś przygotował wobec wszystkich narodów: 

światło na oświecenie pogan 

i chwałę ludu Twego, Izraela”. 

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. 

Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. 

Oto słowo Pańskie.