Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ VI / CIERPLIWOŚĆ / czytania

Intencja dnia: Modlimy się za biednych, ubogich i więźniów. 

Formularz: Najświętsza Maryja Panna z Nazaretu (nr 8), Mszał Maryjny s. 55, Lekcjonarz Maryjny s. 45. 

Życie ukryte, jakie prowadził Jezus w Nazarecie, jest ta-jemnicą zbawienia i przykładem świętego życia rodzinnego. W domu nazaretańskim Zbawiciel poddany Maryi i Józefowi (por. Łk 2,51) spędził większą część swego pobytu na ziemi. 

Tytuł ten wyraża rolę, jaką wypełniła Najświętsza Panna w Naza-recie na rzecz Syna i Jego dzieła zbawienia. 

W tej Mszy, mającej podwójną serię czytań, czcimy: 

 tajemnicę Wcielenia Słowa i Jego wyniszczenie, al-bowiem „gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Sy-na swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem”. W Nazarecie Jezus żył jako prawdziwe Dziecko, które „rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością” i „był poddany” Rodzicom; 

 święty sposób życia Matki z Synem: w domu naza-retańskim „Najświętsza Matka stała się uczennicą Syna”, przyjęła „początki Ewangelii, zachowała i rozważała je w sercu”; 

 dziewicze pożycie Maryi z Józefem. Złączeni z so-bą „najściślejszą więzią dziewiczej miłości” dzielili pokorne życie modlitwy, milczenia i pracy oraz ra-dość, cierpienie i wychowanie Chrystusa; królestwo Boże już obecne i działające w Nazare-cie, które buduje się na ziemi przez „milczące dzia-łanie” i życie uczniów ukryte w Chrystusie.


PIERWSZE CZYTANIE  Kol 3,12-17 

Słowo Chrystusa niech w was przebywa 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan 

Bracia: 

Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. 

Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystuso-91 

wy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. 

Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bo-gactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. 

I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. 

Oto słowo Boże. 


PSALM RESPONSORYJNY  Ps 84(83),2-3.5-6.9-10 (R.: por. 5a) 

Refren: Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu 

Jak miłe są Twoje przybytki, 

Panie Zastępów! 

Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich, 

serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego. 

Refren: Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu 

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, 

nieustannie wielbiąc Ciebie. 

Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, 

którzy zachowują ufność w swym sercu. 

Refren: Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu 

Panie Zastępów, usłysz modlitwę moją, 

nakłoń ucha, Boże Jakuba. 92 

Spójrz, Boże, tarczo nasza, 

wejrzyj na twarz Twojego pomazańca. 

Refren: Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu 


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  Kol 3,15a.16a 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój; 

słowo Chrystusa niech w was przebywa 

z całym swym bogactwem. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 


EWANGELIA  Mt 2,13-15.19-23 

Przybył do miasta zwanego Nazaret 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefo-wi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dzie-cięcia, aby Je zgładzić”. 

On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: „Z Egiptu wezwałem Syna mego”. 

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia”. On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. 

Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce 93 

ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei. Przybył do miasta zwanego Naza-ret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: „Nazwany będzie Nazarejczykiem”. 

Oto słowo Pańskie.