Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ IV / POKÓJ / czytania

Intencja dnia: Modlimy się za chorych, cierpiących i prześla-dowanych. 

MSZA ŚWIĘTA 

Formularz: Najświętsza Maryja Panna Królowa Pokoju (nr 45), Mszał Maryjny s. 181, Lekcjonarz Maryjny s. 183. 

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 

KRÓLOWA POKOJU 

Z racji ścisłej i głębokiej więzi z Synem, „Księciem Poko-ju” (por. Ant wej, Iz 9,5; 1 Czyt, Iz 9,1-6) Najświętsza Panna coraz częściej doznawała czci jako „Królowa pokoju”. W niektórych bowiem kalendarzach Kościołów partykularnych i instytutów za-konnych znajduje się wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej pokoju. Godne pamięci jest to, że Benedykt XV w roku 1917, podczas szalejącej wojny, polecił włączyć do Litanii Lore-tańskiej wezwanie „Królowo pokoju”. 

W tej Mszy wspomina się współdziałanie Najświętszej Dziewicy w dziele pojednania, czyli pokoju między Bogiem a ludźmi dokonanym przez Chrystusa: 

— w tajemnicy Wcielenia: albowiem pokorna Służebnica Pańska, „przyjąwszy zwiastowanie z ust Gabriela, poczęła w dziewiczym łonie Księcia Pokoju” (Pf; por. Ew, Łk 1,26-38), który „obdarzył nas pokojem, jednając w sobie to, co w niebiosach, i to, co na zie-mi” (Ant Kom); 

— w tajemnicy Męki: „Matka wierna […] stała nieustraszona obok krzyża, gdzie Syn Jej, umierając dla naszego zbawienia, przez Krew swoją obdarzył pokojem całe stworzenie” (Pf); 

— w tajemnicy Męki: „Matka wierna […] stała nieustraszona obok krzyża, gdzie Syn Jej, umierając dla naszego zbawienia, przez Krew swoją obdarzył pokojem całe stworzenie” (Pf); 

— w tajemnicy Zesłania Ducha Świętego: Najświętsza Panna „służebnica pokoju, […] modląc się z Apostołami, oczekiwała […] Ducha jedności i pokoju, miłości i wesela” (Pf). 

Zgromadzenie wiernych, oddając cześć Najświętszej Pan-nie, Królowej pokoju, prosi Boga, aby za Jej wstawiennictwem użyczył Kościołowi i rodzinie ludzkiej: 

— ducha miłości: „abyśmy utworzyli jedną rodzinę, […] złączoną węzłami bratniej miłości” (Ko); „daj nam ducha miłości” (PK); 

— darów jedności i pokoju: „abyś udzielił swoim wiernym darów jedności i pokoju” (Nd); „abyśmy utworzyli jedną rodzinę, żyjącą w zgodzie” (Ko); „abyśmy skutecznie szerzyli wśród nas pokój, który Zbawiciel nam zostawił” (PK); 

— spokojnych czasów: „daj naszym czasom upragniony pokój” (Ko). 

Teksty euchologiczne tej Mszy pochodzą, oprócz prefacji, z tomiku „Msze własne diecezji Savona i Noli” (Drukarnia Pria-mar, Savona 1978, s. 17). 


PIERWSZE CZYTANIE  Iz 9,1-3.5-6 

Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Naród kroczący w ciemnościach 

ujrzał światłość wielką; 

nad mieszkańcami kraju mroków 

zabłysło światło. 

Pomnożyłeś radość, 

zwiększyłeś wesele. 

Rozradowali się przed Tobą, 

Jak się radują we żniwa, 

jak się weselą przy podziale łupu. 

Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo 

i drążek na jego ramieniu, 

pręt jego ciemięzcy, 

jak w dniu porażki Madianitów. 

Albowiem Dziecię nam się narodziło. 

Syn został nam dany, 

na Jego barkach spoczęła władza. 

Nazwano Go imieniem: 

Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, 

Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. 

Wielkie będzie Jego panowanie, 

w pokoju bez granic 

na tronie Dawida i nad jego królestwem, 

które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością. 

odtąd i na wieki. 

Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona. 

Oto słowo Boże. 


PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 85(84),9ab-10.11-12.13-14 (R.: por. 9) 

Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi. 

Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: * 

oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom. 

Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie † 

dla tych, którzy Mu cześć oddają, * 

i chwała zamieszka w naszej ziemi. 

Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi. 

Łaska i wierność spotkają się ze sobą, * 

ucałują się sprawiedliwość i pokój. 

Wierność z ziemi wyrośnie, * 

a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 

Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi. 

Pan sam szczęściem obdarzy, * 

a nasza ziemia wyda swój owoc. 

Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, * 

a śladami Jego kroków zbawienie. 

Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Szczęśliwa Dziewico, która porodziłaś Pana, 

błogosławiona Matko Kościoła, 

Ty strzeżesz w nas Ducha Twojego Syna 

Jezusa Chrystusa. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 


EWANGELIA  Łk 2,41-52 

Matka Jezusa zachowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świą-tecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przy-puszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. 

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. 

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bó-lem serca szukaliśmy Ciebie”. 

Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. 

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im podda-ny. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 

Oto słowo Pańskie.