Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ III / ŁAGODNOŚĆ / czytania

Intencja dnia: Modlimy się za dzieci i młodzież. 

MSZA ŚWIĘTA 

Formularz: Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych (nr 42), Mszał Maryjny s. 172, Lekcjonarz Maryjny s. 172. 

Kościół często doświadczał potężnej pomocy Bożej Rodzi-cielki w prześladowaniach wzniecanych przez nieprzyjaciół chrze-ścijańskiej wiary. Dlatego już od pierwszych wieków ery chrześci-jańskiej przyjął się zwyczaj wzywania Najświętszej Panny w bu-rzach prześladowań jako „Wspomożycielki wiernych”. 

Kiedy zaś Pius VII (1823), usunięty siłą orężną ze Stolicy Piotrowej, był więziony, a cały Kościół zanosił gorliwe modlitwy do Boga przez Najświętszą Dziewicę, papież nieoczekiwanie zo-stał uwolniony i powrócił do Rzymu na tron papieski 24 maja 1814 roku. Dlatego Pius VII ogłosił święto ku czci Dziewicy Mat-ki pod wezwaniem „Wspomożycielki wiernych”. Miało ono być obchodzone w Rzymie, zawsze dnia 24 maja, w rocznicę jego szczęśliwego powrotu do Miasta. 

Pierwsze czytanie tej Mszy przypomina wielką walkę mię-dzy Niewiastą i wężem, która z Bożego zamysłu trwa od początku ludzkości. Proponuje się: 

 albo Księgę Rodzaju 3,1-6.13-15, gdzie rozbrzmie-wają groźne słowa Boga do węża i zapowiedź przy-szłego zwycięstwa Syna Niewiasty: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (w. 15); 

 albo Apokalipsę 12,l-3a.7-12ab.17, gdzie opowiada się proroczo o walce wielkiego smoka, czyli staro-dawnego węża (por. ww. 3.9), przeciwko Niewie-ście odzianej w słońce, uwieńczonej dwunastoma gwiazdami (por. w. 1), a także przeciwko reszcie „jej potomstwa, tym, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa” (w. 17), czyli przeciw Kościołowi przedstawionemu pod postacią Dziewi-cy Maryi. 

Czytanie zaś Ewangelii (J 2,1-11) przypomina o pomocy, jaką Najświętsza Panna nieustannie świadczy Kościołowi, który przedstawiają uczniowie wierzący w Jezusa (por. w. 11), uczestni-czący w uczcie weselnej (por. w. 2). Maryja podtrzymuje wiarę chrześcijan i pomaga im w ich potrzebach. 

Teksty modlitewne sławią Boga, który Najświętszą Pannę, „Rodzicielkę swojego umiłowanego Syna”, uczynił „Matką i Wspomożycielką chrześcijańskiego ludu”, „aby pod Jej opieką nieustraszenie walczył w obronie wiary, trwał mocno w nauce Apostołów i bezpiecznie kroczył wśród nawałnic świata”. 


  PIERWSZE CZYTANIE  Iz 11,1-10 

Na Chrystusie spocznie Duch Pański 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzenia. I spocznie na niej Duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pana. Upodoba sobie w bojaźni Pana. 

Nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według pogło-sek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. 

Oto słowo Boże. 


PSALM RESPONSORYJNY  Jdt 16,13.14.15 (R.: por. 1d) 

Refren: Wzywajcie Pana, chwalcie Jego imię 

Zaśpiewam pieśń nową mojemu Bogu: 

Wielki jesteś, Panie, i przesławny, 

przedziwny w swej mocy 

i niezwyciężony. 46 

Refren: Wzywajcie Pana, chwalcie Jego imię 

Niech Ci służy wszelkie Twe stworzenie 

bo stało się ono na Twoje słowo. 

Posłałeś swego ducha, on zaś wszystko zbudował 

i nikt się nie oprze Twojemu głosowi. 

Refren: Wzywajcie Pana, chwalcie Jego imię 

Oto góry trzęsą się w posadach 

i burzą się wody; 

skały jak wosk topnieją przed Tobą, 

lecz dla swych czcicieli Ty jesteś łaskawy. 

Refren: Wzywajcie Pana, chwalcie Jego imię 


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  Łk 1,45 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, 

która uwierzyłaś, że spełnią się słowa 

powiedziane Tobie od Pana. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 


EWANGELIA  J 2,1-11 

Taki to początek znaków uczynił Jezus 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Mat-ka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. 

A kiedy zabrakło wina. Matka Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja”. 47 

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług „Zróbcie wszystko, co-kolwiek wam powie”. 

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnij-cie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. 

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czer-pali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do nie-go: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. 

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 

Oto słowo Pańskie.