Duchowe pielgrzymowanie Duchowość

DZIEŃ V / MIŁOŚĆ / czytania

Intencja dnia: Modlimy się o uznanie, poszanowanie i ochronę świętości życia od poczęcia do naturalnej śmierci. 


PIERWSZE CZYTANIE  1 J 4,9-15 

Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła 

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Nie-76 

mu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. 

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy wzajemnie się miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłu-jemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczy-my, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyzna-je, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. 

Oto słowo Boże. 


PSALM RESPONSORYJNY 
Jr 31,10.11-12ab.13cd-14 (R.: por. 10c) 

Refren: Pan strzec nas będzie, jak pasterz swe owce. 
Słuchajcie, narody, słowa Pana, * 
głoście na dalekich wyspach, mówiąc: 
«Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi go * 
i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą». 
Refren: Pan strzec nas będzie, jak pasterz swe owce. 
Pan bowiem uwolni Jakuba, * 
wybawi go z ręki silniejszego od niego. 
Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu * 
i rozradują się błogosławieństwem Pana. 
Refren: Pan strzec nas będzie, jak pasterz swe owce. 77 


«Zamienię bowiem ich smutek w radość, * 
pocieszę ich i rozweselę po ich troskach. 
Kapłanom dostarczę obficie tłuszczu, * 
a naród mój nasyci się błogosławieństwem. 
Refren: Pan strzec nas będzie, jak pasterz swe owce. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  1 J 4,12 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja 

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka 

i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja 


EWANGELIA  J 15,12-16 

Miłość na wzór Chrystusa 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział do swoich uczniów: 

„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowa-li, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. 

Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przezna-czyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz 78 

trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje”. 

Oto słowo Pańskie.