Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2021

DZIEŃ II/ ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI PANIE! / CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE Iz 55, 3-11


Nowe i wieczne przymierze. Człowiek nieustannie musi uświadamiać sobie, że nawrócenie to ciągłe dostosowywanie swojego myślenia do myśli Boga.


Czytanie z Księgi Izajasza
Tak mówi Pan:
«Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie,
a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze;
niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem
dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz
naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do
ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na Świętego Izraela, bo On ci dodał chwały.
Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go,
dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek
nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się
nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak
drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami
waszymi.
Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie
powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do
Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i
nie spełni pomyślnie swego posłannictwa».
Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17
(R.: por. 3a)
Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego. R.


Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. R.


Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego. R.


Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14
(R.: por. 1b)
Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i zbawco, w Tobie mam nadzieję. R.


Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich. R.


Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
i objawia im swoje przymierze.
Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. Ez 33, 11
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika,
lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Łk 5, 27-32
Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych,
lecz grzeszników

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On zostawił
wszystko, wstał i z Nim poszedł.
Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w
domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?»
Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników».
Oto słowo Pańskie.