Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2021

DZIEŃ I / PAN Z WAMI! / CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE Pwt 8,2-3. 14b-16a


W czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej
Bóg żywił lud manną.
Była ona znakiem obecności i opieki Boga.


Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

«Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan,
Bóg twój, przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić,
wypróbować i poznać, co jest w twym sercu: czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie?

Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie
znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie
samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim,
co pochodzi z ust Pana.

Nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z
ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię
wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez
ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały naj-
twardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie».


Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20
(R.: por. 12a)


Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana.
Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie. R.


Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo. R.


Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków. R.


Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Łk 24, 29


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Zostań, Panie, z nami, gdyż ma się ku wieczorowi,
i dzień się już nachylił.


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA Łk 24, 13-35


Poznali Chrystusa przy łamaniu chlebaSłowa Ewangelii według Świętego Łukasza
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w
drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów
od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wy-
darzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.

On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem
Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».

Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie
znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie
aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych
do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego
nie widzieli».

Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są
wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!
Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I
zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał
im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazy-
wał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł
więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu,
wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im.
Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z
oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy
rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»

W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem.
Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im
oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi».
Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go
poznali przy łamaniu chleba.


Oto słowo Pańskie.