Duchowe pielgrzymowanie PPAG 2018

DZIEŃ 8 / OBDAROWANI UMIEJĘTNOŚCIĄ / CZYTANIA

Duchu Święty, proszę Cię o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary.

PIERWSZE CZYTANIE Syr 51,13-18.20-22
Moje serce rozradowało się w mądrości

Czytanie z Księgi Syracydesa

Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, 

szukałem jawnie mądrości w modlitwie.

U bram świątyni prosiłem o nią 

i aż do końca szukać jej będę.

Z powodu jej kwiatów, jakby dojrzewającego winogrona,

serce me w niej się rozradowało, 

noga moja wstąpiła na prostą drogę,

od młodości mojej idę jej śladami.

Nakłoniłem tylko trochę ucha mego, a już ją otrzymałem

i znalazłem dla siebie rozległą wiedzę.

Postąpiłem w niej,

a Temu, który mi dał mądrość, chcę oddać cześć.

Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn,

zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznałem wstydu.

Skierowałem ku niej moją duszę

i znalazłem ją dzięki czystości; 

z nią od początku zyskałem rozum,

dlatego nie będę opuszczony.

Wnętrze moje poruszyło się, aby jej szukać,

i był to dla mnie zysk wspaniały. 

Dał mi Pan język, jako zapłatę dla mnie,

i będę Go nim chwalił.

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY PS 19(18),8-9.10-11.15 (R.: por. J 6,63c)

 

Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * 

świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.

Jego słuszne nakazy radują serce, * 

jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, * 

sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne,

cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, * 

słodsze od miodu płynącego z plastra.

Niech znajdą uznanie przed Tobą * 

słowa ust moich i myśli mego serca,

Panie, moja opoko * 

i mój Zbawicielu.

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. Łk 2,19

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,

zachowałaś słowo Boże

i rozważałaś je w swoim sercu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA Łk 2,41-52
Matka Jezusa zachowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi
i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. 

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”.

Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce
u Boga i u ludzi.

Oto słowo Pańskie.