Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2022

DZIEŃ 8 / CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE                           Rz 10,9-18

Jak piękne stopy tych, 

którzy zwiastują dobrą nowinę

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. 

Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony». Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. 

Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony ».

Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? 

Jak to jest napisane: «Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!» 

Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. 

Izajasz bowiem mówi: «Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał?» Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.

Pytam więc: «Czy może nie słyszeli?» Ależ tak: «Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa ».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

       Ps 96(95),1-2.3 i 7.8a i 9-10a (R.: por. 3 lub Mt 28,19)

Refren: Idźcie i głoście światu Ewangelię.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *

śpiewaj Panu, ziemio cała.

Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *

każdego dnia głoście Jego zbawienie. R. 

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *

rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.

Oddajcie Panu, rodziny narodów, *

oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. R.

Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. *

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku.

Zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem. *

Głoście wśród ludów, że Pan jest królem.

Refren: Idźcie i głoście światu Ewangelię.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ                   J 3,16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Tak Bóg umiłował świat,

że dał swojego Syna Jednorodzonego;

każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA                               ​Mk 16,15-20

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Po swoim zmartwychwstaniu, Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 

Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. 

Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Oto słowo Pańskie.