Duchowe pielgrzymowanie PPAG 2018

DZIEŃ 6 / OBDAROWANI ROZUMEM / CZYTANIA

Duchu Święty, proszę Cię o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej.

 

PIERWSZE CZYTANIE Ml 3,1-4
Przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie.

Czytanie z Księgi proroka Malachiasza

To mówi Pan Bóg:

„Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie.

Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak za dawnych dni i lat starożytnych”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 24(23),7-8.9-10 (R.: por. 10b)

Refren: Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.

Bramy, podnieście swe szczyty,

unieście się, odwieczne podwoje, *

aby mógł wkroczyć Król chwały.

Któż jest tym Królem chwały?

Pan dzielny i potężny, *

Pan potężny w boju.

Bramy, podnieście swe szczyty,

unieście się, odwieczne podwoje, *

aby mógł wkroczyć Król chwały.

Któż jest tym Królem chwały? *

Pan Zastępów, On jest Królem chwały.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Zakwitła różdżka Jessego:

Dziewica zrodziła Boga, który stał się człowiekiem.

Bóg przywrócił pokój,

jednając w sobie ziemię z niebem.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

EWANGELIA Łk 2,27-35
Proroctwo Symeona

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Symeon za natchnieniem Ducha przyszedł do świątyni.
A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga
i mówił:

„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu 

w pokoju, według Twojego słowa.

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,

któreś przygotował wobec wszystkich narodów:

światło na oświecenie pogan

i chwałę ludu Twego, Izraela”.

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.

Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.

Oto słowo Pańskie.