Bez kategorii Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2022

DZIEŃ 6 / CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE                      Pwt 10,17-19

Bóg miłuje cudzoziemca

i udziela mu chleba i odzienia 

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz przemówił do ludu tymi słowami: «Wasz Pan Bóg jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami. Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje podarków. On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia. Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej».

Oto słowo Boże.

Albo:

PIERWSZE CZYTANIE                      Pwt 24,17-22

Troska o obcokrajowców

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz przemówił do ludu tymi słowami: «Nie będziesz łamał prawa obcokrajowca i sieroty ani nie weźmiesz w zastaw odzieży od wdowy. Pamiętaj, żeś był niewolnikiem w Egipcie i wybawił cię stamtąd twój Pan Bóg, dlatego to ja ci nakazuję zachować to prawo. 

Jeśli będziesz żął we żniwa na swoim polu i zapomnisz snopka na polu, nie wrócisz się, aby go zabrać, lecz zostanie dla obcego, sieroty i wdowy, aby ci błogosławił twój Pan Bóg we wszystkim, co czynić będą twe ręce.

Jeśli będziesz zbierał oliwki, nie będziesz drugi raz trząsł gałęzi; niech zostanie coś dla obcego, sieroty i wdowy. Gdy będziesz zbierał winogrona, nie szukaj powtórnie pozostałych winogron; niech zostaną dla obcego, sieroty i wdowy. Pamiętaj, żeś i ty był niewolnikiem w ziemi egipskiej; dlatego ja ci nakazuję zachować to prawo».

Oto słowo Boże.

Albo:

PIERWSZE CZYTANIE                       Rz 12,9-16b

Przestrzegajcie gościnności

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. 

Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to co pokorne.

Oto słowo Boże.

Albo:

PIERWSZE CZYTANIE                      Hbr 11,13-16

Patriarchowie uznawali siebie za pielgrzymów na ziemi

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

W wierze pomarli wszyscy patriarchowie, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. 

Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. 

Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż przysposobił im miasto.

Oto słowo Boże.

PIERWSZE CZYTANIE                        Hbr 13,1-3.14-16

Nie zapominajmy o gościnności

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele. 

Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść. Przez Jezusa więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 

                Ps 107(106),33-34.35-36.41-42 (R.: por. 1)

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.

Zamienia rzeki w pustynię, *

oazy w ziemię spragnioną,

żyzne pola w słony ugór *

z powodu niegodziwości mieszkańców. R.

Zamienił pustynię w jezioro, *

a suchą ziemię w zielone oazy,

tam osiedlił zgłodniałych *

i założyli ludne miasta. R.

Podniósł nędzarza z niedoli, *

rozmnożył rodziny jak siada.

Pobożni to widzą i się weselą, *

a wszelka niegodziwość musi zamknąć usta.

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.

Albo:

PSALM RESPONSORYJNY 

                   Ps 121(120),1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: por. 2)

Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Wznoszę swe oczy ku górom: *

skąd nadejść ma dla mnie pomoc?

Pomoc moja od Pana, *

który stworzył niebo i ziemię. R.

On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, *

ani się nie zdrzemnie Ten, kto ciebie strzeże,

Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *

Ten, który czuwa nad Izraelem.

Pan ciebie strzeże, 

jest cieniem nad tobą, *

stoi po twojej prawicy.

Nie porazi cię słońce we dnie *

ani księżyc wśród nocy.

Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *

ochroni twoją duszę.

Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem, *

teraz i po wszystkie czasy.

Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ                  Hbr 13,14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie mamy tutaj trwałego miasta,

ale szukamy tego, które ma nadejść.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA                           ​Mt 2,13-15.19-23

Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu

 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzeki: « Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę ‘ i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». 

On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego». 

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia », 

On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».

Oto słowo Pańskie.

Albo:

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ             Por. 2 Kor 1,3b-4a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiony Ojciec miłosierdzia

i Bóg wszelkiej pociechy,

który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA                               ​     Łk 10,25-37

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 

Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł: « Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego». 

Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył».

Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?» 

Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali, i zostawiwszy na pól umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.

Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. 

Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam ci, gdy będę wracał”. 

Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, co wpadł w ręce zbójców?» 

On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie». 

Oto słowo Pańskie.