Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2022

DZIEŃ 5 / CZYTANIA

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się unosił pychą. 

Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. 

Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny. 

Oto słowo Boże.

Refren: Wysłuchaj, Panie, mojego wołania.

Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza *

w dniu mego utrapienia.

Nakłoń ku mnie Twego ucha, *

w dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj!

Ustały moje siły w drodze, *

dni moje zostały skrócone.

Mówię: «Boże mój, 

nie zabieraj mnie w połowie dni moich. *

Twe łata trwają przez wszystkie pokolenia».

Należy to spisać dla przyszłych pokoleń, *

lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.

Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, 

aby usłyszeć jęki uwięzionych, *

aby skazanych na śmierć uwolnić.

Refren: Wysłuchaj, Panie, mojego wołania.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ                     Mt 8,17

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus wziął na siebie nasze słabości

i nosił nasze choroby.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA                                Mt 8,14-17

Chrystus wziął na siebie nasze słabości

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Wstała i usługiwała Mu. 

Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: «On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby». 

Oto słowo Pańskie.