Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret)  oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że: 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Gnieźnieńska z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Jana Łaskiego 7 (62-200 Gniezno);
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Archidiecezji Gnieźnieńskiej jest ks. dr Przemysław Grzybowski, adres e-mail: diod@archidiecezja.pl;
 3. Przedstawicielem Administratora danych, jako podmiot współodpowiedzialny za przetwarzanie jest Ks. Wojciech Orzechowski – Kierownik Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Gnieźnieńskiej, adres e-mail: xwojciech@ddmgniezno.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z możliwością wzięcia udziału w Pieszej Pielgrzymce Archidiecezji Gnieźnieńskiej 2019;
 5. podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celów;
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania dla realizacji celów, oraz osoby: osoba odpowiedzialna za PPAG 2019, zarząd pielgrzymki i osoby znające się na liście – ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych; 
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 9. posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy;
 10. nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.