Czytania – Dzień IX

Zmartwychwstały posyła uczniów w świat

gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dz 1, 8). Będziecie ŚWIADKAMI! Nie tylko nauczycielami. Kościół rośnie dzięki mocy świadectwa. Wpierw w Jerozolimie – to znaczy w swoim własnym świecie. W domu. W najbliższym otoczeniu.

 

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii

 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia.

Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY  
  Ps 96(95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3)

 

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *

śpiewaj Panu, ziemio cala.

Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *

każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Głoście Jego chwalę wśród wszystkich narodów, *

rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.

Oddajcie Panu, rodziny narodów, *

oddajcie Panu chwalę i uznajcie Jego potęgę.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

 

Oddajcie Panu chwalę należną Jego imieniu. *

Głoście wśród ludów, że Pan jest królem.

On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje, *

będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ Mt 28, 19a. 20b 

 

Alleluja, alleluja, alleluja.

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.

Ja jestem z wami przez wszystkie dni,

aż do skończenia świata.

Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA Mt 28, 16-20 

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Oto słowo Pańskie.